Jaarstukken 2019

Paragrafen

D. Financieringen

Doel van deze paragraaf is om te informeren over het treasurybeleid en de beheersing van financiële risico’s. Hieronder vallen het beheersen van, het verantwoorden over en het toezicht houden op de financiële geldstromen, de financiële posities en de hieraan verbonden risico’s. Dit moet plaatsvinden binnen de kaders van de Wet financiering decentrale overheden (Wet fido). Als gemeentelijke overheid profiteren we van leningen met een zeer geringe renteopslag in het geval er moet worden geleend.

ga terug