Jaarstukken 2019

Inleiding

Algemeen

De gemeentewet schrijft voor dat het college over elk begrotingsjaar verantwoording over het gevoerde bestuur aan de raad aflegt. Dit doet het college onder overlegging van de jaarrekening en het jaarverslag. Het jaarverslag is de spiegel van de beleidsbegroting. De jaarrekening is de tegenhanger van de financiële begroting.
 
U treft de volgende stukken aan:

  • Het jaarverslag, waarin opgenomen de programmaverantwoording en de paragrafen.
  • De jaarrekening, waarin opgenomen het overzicht van lasten en baten inclusief toelichting, de balans met toelichting en de bijlagen.

De inhoud en indeling van het boekwerk sluiten aan op de voorschriften van het Besluit begroting en verantwoording (BBV).

In het jaarverslag wordt per programmaonderdeel verslag gedaan over:

  • Wat wilden we bereiken en wat hebben we bereikt? Beleidsverantwoording op hoofdlijnen.
  • Wat hebben we er voor gedaan? Beleidsverantwoording per activiteit.
  • Prestatie-indicatoren.
  • Risico's.
  • Financiën.

Coalitieakkoord

Als laatste onderdeel in de programma's is de stand van zaken coalitieakkoord opgenomen over het jaar 2019. Tevens treft u in de beleidsverantwoording van de diverse programma's en in de paragrafen informatie over het coalitieakkoord.

Paragrafen

Overeenkomstig voorschriften uit het BBV is een aantal verplichte paragrafen opgenomen. Deze paragrafen geven een dwarsdoorsnede van de financiële aspecten van de begroting en realisatie vanuit een bepaald perspectief. Deze kunnen een grote financiële impact hebben, van politieke betekenis zijn of van belang voor de realisatie van de programma’s. In de voorschriften wordt aangegeven wat ten minste in elke paragraaf moet worden opgenomen.

Jaarrekening

Het overzicht van lasten en baten vormt samen met de balans en de bijlage van de Single information Single audit (SiSa) jaarrekening. Het geeft inzicht in het financiële resultaat van 2019 met een analyse en toelichting op de belangrijkste afwijkingen ten opzichte van de actuele begroting. De financiële positie van de gemeente bij de aanvang en het einde van het verslagjaar kan uit de balans worden afgelezen.

In de SiSa-bijlage wordt verantwoording afgelegd over de zogenaamde specifieke uitkeringen.

De grondslag voor de jaarrekening als onderdeel van de jaarstukken ligt in hoofdstuk IV, artikel 24 tot en met 58a van het BBV. De jaarrekening is onderworpen aan controle door de accountant.

Het jaar 2019 wordt afgesloten met een positief saldo van € 3.415.755,-. Nadere specificatie vindt u in het overzicht Financiën in één oogopslag.

Coronavirus

Het COVID-19 (Corona) virus heeft geen financiële gevolgen voor de Jaarrekening 2019, maar wel voor naar verwachting veel beleidsterreinen van onze Begroting 2020 en mogelijk voor de jaren daarna. Hoe groot de financiële impact zal zijn is nu onmogelijk te bepalen. We monitoren onze risico’s en die van onze partners voortdurend. Onze organisatie loopt geen risico voor de continuïteit. We bewaken onze liquiditeitspositie goed en nemen zo nodig maatregelen om onze taken gedurende deze crisis zo goed mogelijk te blijven uitvoeren.

ga terug