Jaarstukken 2019

Paragrafen

A. Lokale heffingen

Deze paragraaf geeft inzicht in de geraamde opbrengsten van de lokale heffingen, het beleidskader, de gehanteerde (financiële) uitgangspunten en de (lokale) lastendruk. Daarnaast is een beschrijving van het kwijtscheldingsbeleid opgenomen.

ga terug