Jaarstukken 2019

Paragrafen

Overzicht paragrafen

Naast de programma's moeten gemeenten minimaal 7 programmaoverstijgende paragrafen in de begroting opnemen (verplichting vanuit het BBV). In de paragrafen staat belangrijke informatie voor raadsleden waarmee zij inzicht krijgen in de financiële positie van de gemeente, de beheersmatige aspecten en de risico's. Deze 7 verplichte paragrafen gaan over:

  • Lokale heffingen.
  • Weerstandsvermogen en risicobeheersing.
  • Onderhoud kapitaalgoederen.
  • Financiering.
  • Bedrijfsvoering.
  • Verbonden partijen.
  • Grondbeleid.

De raad kan ervoor kiezen extra paragrafen toe te voegen wanneer een onderwerp om extra aandacht vraagt. Bijvoorbeeld bij grote projecten of subsidies.