Jaarstukken 2019

Paragrafen

B. Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Risico's
Deze paragraaf geeft informatie over de actuele en belangrijkste risico’s voor de gemeente en de middelen die beschikbaar zijn om onverwachte tegenvallers op te vangen. Bij de programmaonderdelen zijn de risico's en beheersmaatregelen opgenomen. Verder geeft deze paragraaf inzicht in de ontwikkeling van een aantal kengetallen over de financiële positie.
Risicomanagement is een integraal onderdeel van het besluitvormingsproces en de bedrijfsvoering. Risicobeheer richt zich op het tijdig identificeren van risico’s bij het realiseren van doelen en op maatregelen om bij eventuele negatieve gevolgen deze te verkleinen. Binnen de Planning & Control cyclus wordt over deze risico’s gerapporteerd.

Weerstandsvermogen
Bij het begrip weerstandsvermogen gaat het om de mate waarin de gemeente in staat is middelen vrij te maken om substantiële tegenvallers op te vangen. Het gaat dan om onverwachte, niet begrote kosten en zonder dat dit gevolgen heeft voor het beleid en de bedrijfsvoering. Het weerstandsvermogen geeft de relatie weer tussen enerzijds de weerstandscapaciteit (middelen) en anderzijds de risico’s die de gemeente loopt. Die risico's kunnen dan niet op een andere manier worden ondervangen zoals het treffen van een voorziening of het afsluiten van een verzekering.
Voor de berekening van het weerstandsvermogen zijn de uitgangspunten van de begroting aangehouden. De jaarrekening is de spiegel van de begroting. Dit is de gebruikelijke manier van berekenen en zo vastgesteld in de begroting. In de vigerende nota Reserve en voorzieningen 2018 is een iets andere definitie gebruikt. De nota wordt geactualiseerd.
Het weerstandsvermogen is van belang bij het bepalen van de financiële positie, voor de korte en middellange termijn. Onderscheid kan worden gemaakt tussen structurele en incidentele weerstandscapaciteit.

Op grond van artikel 11 BBV bevat de paragraaf Weerstandsvermogen tenminste:

  1. Een inventarisatie van de weerstandscapaciteit.
  2. Een inventarisatie van de risico’s, waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie.
  3. Het beleid omtrent de weerstandscapaciteit en de risico’s.
  4. De financiële kengetallen.
  5. Een beoordeling van de onderlinge verhouding tussen de kengetallen in relatie tot de financiële positie.
ga terug