Jaarstukken 2019

Jaarrekening

Overzicht incidentele lasten en baten

Programma(onderdeel)

Lasten

Baten

Toelichting

1 Bestuurlijk domein

1.4 Veiligheid, vergunnen en handhaven

0

47.306

Veilligheidsregio Kennemerland

17.306

Incidentele teruggave VRK.

Toename bouwactiviteiten

30.000

Incidentele hogere opbrengst uit bouwleges.

Totaal programma Bestuurlijk domein

0

47.306

Programma(onderdeel)

Lasten

Baten

Toelichting

2 Sociaal domein

2.1 Zorg en welzijn, nieuwe stijl

338.743

556.800

A. Verherentstraat 1

338.743

556.800

Verkoop A. Verherentstraat 1, boekwaarde afboeken en opbrengst verkoop, deze was alleen tekstueel opgenomen in de Najaarsnota 2019.

2.3 Sport, cultuur en recreatie

290.475

Sloopkosten Bilderdijkstraat 14

205.500

Afschrijven restantboekwaarde Bilderdijkstraat 14

69.975

Verkoopopbrengst Kerklaan 1

0

Bij de Najaarsnota 2019 is deze ook geraamd.

Sportakkoorden

15.000

Bestemd voor de uitvoering van lokale/regionale sportakkoorden.

2.5 Gespecialiseerde jeugdhulp en passend onderwijs

163.890

0

Afboeken 1e leermiddelen en inrichting Islamische basisschool Elif

163.890

In de Najaarsnota 2019 was hiervoor € 163.890,- beschikbaar gesteld.

Totaal programma Sociaal domein

793.108

556.800

Programma(onderdeel)

Lasten

Baten

Toelichting

3 Fysiek domein

3.1 Ruimte

510.623

2.441.617

Ontvangst SPUK

80.705

Specifieke Uitkering Stimulering Sport (SPUK).

Sloopkosten J. Monnetstraat

50.886

In de Voorjaarsnota 2019 is hiervoor € 50.000,- beschikbaar gesteld.

Debora Bakelaan, advieskosten

33.282

De onderbesteding van het beschikbare budget is overgeheveld via de bestemmingsreserve Budgetoverhevelingen.

Debora Bakelaan, verplaatsen trafostations

191.102

In de Najaarsnota 2019 is hiervoor € 190.000,- beschikbaar gesteld.

Aandeel exploitatie in aankoop Tolweg 4B

235.353

In de Voorjaarsnota 2019 hiervoor € 242.125,- beschikbaar gesteld.

Tussentijdse winstneming Assumburg Oud Haerlem

1.324.396

Conform raadsbesluit van 30 januari 2020 heeft er in 2019 een tussentijdse winstneming op de grondexploitatie plaatsgevonden. Voorgesteld is deze te storten in de bestemmingsreserve Risico's grondexploitaties.

Tussentijdse winstneming Trompet

694.532

Conform raadsbesluit van 30 januari 2020 heeft er in 2019 een tussentijdse winstneming op de grondexploitatie plaatsgevonden. Voorgesteld is deze te storten in de bestemmingsreserve Risico's grondexploitaties.

Tussentijdse winstneming Waterakkers Lunetten

131.553

Conform raadsbesluit van 30 januari 2020 heeft er in 2019 een tussentijdse winstneming op de grondexploitatie plaatsgevonden. Voorgesteld is deze te storten in de bestemmingsreserve Risico's grondexploitaties.

Tussentijdse winstneming De Velst

210.431

Conform raadsbesluit van 30 januari 2020 heeft er in 2019 een tussentijdse winstneming op de grondexploitatie plaatsgevonden. Voorgesteld is deze te storten in de bestemmingsreserve Risico's grondexploitaties.

3.2 Bereikbaarheid

192.343

0

Keerwand brug naast gemeentehuis

68.480

In de Voorjaarsnota 2019 is hiervoor € 67.000,- beschikbaar gesteld.

Hogere kosten wegbeheer

123.863

Binnen de voorziening onderhoud wegen was geen ruimte om onvoorziene tegenvallers op te vangen, deze zijn ten laste van de exploitatie gekomen. Posten die gezorgd hebben voor de hogere kosten zijn meeruitgaven werkzaamheden viaduct A9, verwijderen boomwortels in voetpaden en intensief schoonmaken rood asfalt.

3.3 Milieu en duurzaamheid

160.000

0

Afsluiten ondergrondse containers

50.000

Deze kosten worden opgevangen binnen de 100% kostendekkendheid afvalstoffenheffing.

Afrekening Dienstverleningsovereenkomst HVC 2018

110.000

Deze kosten worden opgevangen binnen de 100% kostendekkendheid afvalstoffenheffing.

Totaal programma Fysiek domein

862.966

2.441.617

Programma(onderdeel)

Lasten

Baten

Toelichting

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Bijstorting in voorziening Organisatie-aanpassing

365.640

Om de voorziening Organisatie-aanpassing op niveau te krijgen om op basis van de huidige berekeningen meerjarig aan de verplichtingen te kunnen voldoen, is deze bijstorting noodzakelijk.

Wet Normering Rechtspositie Ambtenaren (WNRA)

75.000

In verband met de invoering van de WNRA is incidenteel extra capaciteit ingezet.

Vennootschapsbelasting (VPB) 2016 t/m 2018

60.782

Voorlopige prognose VPB over de jaren 2016 t/m 2018 naar beneden bijgesteld. Het bedrag was € 76.000,-. Voorlopige bijstelling 2016 t/m 2018 bedraagt nu €15.218,-.

Totaal Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

440.640

60.782

Reserves

Lasten

Baten

Toelichting

Vergoeding gedetacheerd personeel

48.000

Er is sprake geweest van incidentele detachering van personeel.

BR mutaties Afvalstoffenheffing

261.542

Kostendekkendheid 100% afvalstoffenheffing.

BR mutaties Riolering

40.793

82.599

Kostendekkendheid 100% rioolheffing.

Br Grondbeleid en -beheer

35.077

220.343

In de BR Grondbeleid en -beheer zijn de gemaakte kosten voor verkoop Verherentstraat weer toegevoegd aan de reserve. De onttrekking 2019 is voor restant verkoopkosten Verherentstraat, juridische kosten De Baandert en sloopkosten Bilderdijkstraat. De sloopkosten Bilderdijkstraat zijn substantieel hoger uitgevallen dan geraamd (zie financiële toelichting bij programmaonderdeel Lokale voorziengen, sport, cultuur en recreatie).

BR mutaties Kapitaallasten Stedelijke vernieuwing

1.455.332

Storting ten behoeve van beschikbaar gestelde kredieten waarvan de afschrijvingslasten ten laste van deze reserve gebracht zullen gaan worden.

BR mutaties Stedelijke vernieuwing

1.639.816

Onttrekking ten behoeve van toekomstige afschrijvingslasten van beschikbaar gestelde kredieten. Ook de kosten voor de verplaatsing van 2 trafostations bij de herstructurering Debora Bakelaan is onttrokken uit deze reserve.

Totaal reservemutaties

1.531.202

2.252.300

Totaal saldo incidenteel

3.627.916

5.358.805

ga terug