Jaarstukken 2019

Paragrafen

G. Grondbeleid

Grondbeleid is een uitvoeringsinstrument dat ingezet kan worden om gewenste ontwikkelingen te realiseren binnen een vastgesteld financieel kader. Daarbij gaat het om concrete uitvoerende taken waaronder grondverwerving, bouwrijp maken, gronduitgifte, grondexploitaties, reserves en voorzieningen, samenwerkingsovereenkomsten met private partijen en risico’s. De gemeente kan kiezen voor actief grondbeleid, faciliterend grondbeleid of voor samenwerking met derden.

Doelstelling van deze paragraaf is het verschaffen van inzicht in het gemeentelijk grondbeleid.
Hierbij komen achtereenvolgens de volgende onderwerpen aan de orde:

 1. Visie: wat wil de gemeente met grondbeleid bereiken?
 2. Beleidsuitgangspunten.
 3. Kaderstelling.
 4. Wat hebben we ervoor gedaan?
 5. Actuele prognose grondexploitaties.
 6. Begrote tussentijdse winstnemingen.
 7. Lopende complexen.
 8. Afgesloten complexen.
 9. Nieuwe complexen.
 10. Verloop van de reserves en voorzieningen.
 11. Verbonden partijen.
 12. Risico’s.
ga terug