Jaarstukken 2019

Bijlagen

Taakvelden

Bedragen x € 1.000

Lasten

Baten

Saldo

TV

Omschrijving

Begroot

Werkelijk

Verschil

Begroot

Werkelijk

Verschil

Begroot

Werkelijk

Verschil

0.1

Bestuur

1.706

1.706

0

0

0

0

1.706

1.706

0

0.2

Burgerzaken

1.145

1.177

-32

505

552

-47

640

625

15

0.4

Overhead

13.464

13.149

315

681

783

-102

12.783

12.366

417

0.5

Treasury

1.091

1.096

-5

1.517

1.524

-7

-426

-427

2

0.61

OZB woningen

82

82

0

4.469

4.459

10

-4.386

-4.376

-10

0.62

OZB niet-woningen

421

446

-24

1.257

1.274

-16

-836

-828

-8

0.64

Belastingen overig

19

20

0

264

288

-24

-245

-269

24

0.7

AU en over uitk gem.fonds

0

0

0

57.181

57.438

-257

-57.181

-57.438

257

0.8

Overige baten en lasten

50

30

20

143

511

-368

-93

-481

388

0.9

Vennootschapsbelasting (VpB)

24

38

-14

0

0

0

24

38

-14

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

2.443

2.461

-18

0

0

0

2.443

2.461

-18

1.2

Openbare orde en veiligheid

672

712

-40

0

0

0

672

712

-40

2.1

Verkeer en vervoer

4.116

4.206

-89

199

229

-30

3.917

3.976

-59

3.1

Economische ontwikkeling

473

470

3

276

210

66

197

260

-63

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

1.075

1.658

-584

1.031

2.461

-1.430

43

-803

846

3.3

Bedrijvenloket en bedrijfsreg

63

58

5

77

69

8

-14

-11

-3

3.4

Economische promotie

168

169

-2

97

84

13

71

86

-15

4.1

Openbaar basisonderwijs

47

35

13

0

0

0

47

35

13

4.2

Onderwijshuisvesting

3.425

3.450

-25

8

15

-8

3.417

3.434

-17

4.3

Onderwijsbel en leerlingzaken

2.211

1.994

217

1.117

948

168

1.094

1.046

48

5.1

Sportbeleid en activering

846

740

106

0

0

0

846

740

106

5.2

Sportaccommodaties

1.046

1.109

-63

286

263

23

760

846

-86

5.3

Cultuurpres,cultuurprod enz.

1.279

1.219

60

832

830

3

447

389

58

5.4

Musea

58

51

7

0

2

-2

58

49

9

5.6

Media

910

901

9

0

0

0

910

901

9

5.7

Openb groen en recreatie

3.229

3.109

120

71

74

-3

3.158

3.035

123

6.1

Samenkracht en burgerparticipa

3.855

4.121

-267

112

739

-627

3.743

3.382

360

6.2

Wijkteams

1.703

1.701

2

0

21

-21

1.703

1.680

23

6.3

Inkomensregelingen

15.738

15.301

436

11.491

11.537

-46

4.246

3.764

482

6.4

Begeleide participatie

5.551

5.747

-196

226

613

-386

5.325

5.134

191

6.6

Maatwerkvoorziening (WMO)

1.204

1.516

-312

0

0

0

1.204

1.516

-312

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

8.073

8.399

-326

391

365

26

7.683

8.035

-352

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

6.499

7.045

-546

0

0

0

6.499

7.045

-546

6.81

Geëscaleerde zorg 18+

293

328

-34

61

61

0

233

267

-34

6.82

Geëscaleerde zorg 18-

1.141

1.074

67

0

0

0

1.141

1.074

67

7.1

Volksgezondheid

1.977

1.905

72

12

14

-2

1.965

1.891

74

7.2

Riolering

1.960

2.027

-67

3.203

3.227

-24

-1.243

-1.200

-43

7.3

Afval

4.669

4.875

-207

5.422

5.492

-70

-753

-616

-137

7.4

Milieubeheer

646

654

-9

0

0

0

646

654

-9

7.5

Begraafplaatsen en crematoria

295

270

26

219

199

20

76

70

6

8.1

Ruimtelijke ordening

500

380

120

0

0

0

500

380

120

8.2

Grondexplo niet bedrifter.

3.810

3.070

740

3.413

4.245

-832

397

-1.175

1.572

8.3

Wonen en bouwen

2.401

2.210

191

900

1.175

-276

1.502

1.035

467

Resultaat voor bestemming

100.380

100.710

-330

95.461

99.703

-4.241

1.008

1.008

3.911

Mutaties reserves

4.138

4.318

-181

7.591

8.742

-1.151

-3.453

-4.424

970

Resultaat na bestemming

104.518

105.029

-511

103.052

108.444

-5.392

1.466

-3.416

4.881

ga terug