Jaarstukken 2019

Jaarrekening

Arbeidskosten

De totale formatie in de primitieve begroting bedroeg: 235,5 fulltime-equivalent (fte). De bijbehorende begrote loonkosten bedroegen: € 17.143.568,- na wijziging bedraagt de formatie 237,8 fte en de loonkosten: € 17.156.379,-. De bezetting per 31 december bedroeg 236,5 fte. De gerealiseerde loonkosten bedragen € 16.171.793,-. Het totaal beschikbare inhuurbudget oftewel flexibele capaciteit bedroeg primitief € 1.029.000,-, na wijziging € 1.242.931,-. De totale uitgaven aan inhuur bedroegen € 1.571.445,-.

De verdeling van de loonkosten van de ambtelijke organisatie en de inhuur over de programma's is als volgt.

Tabel: Loonkosten en inhuur per programma

Organisatie-eenheid

Loonkosten

Inhuur

Loonkosten en inhuur

Begroot 2019

Werkelijk 2019

Begroot 2019

Werkelijk 2019

Begroot 2019

Werkelijk 2019

Bestuurlijk domein

2.451

2.342

159

283

2.610

2.625

Sociaal domein

4.557

4.559

252

422

4.809

4.981

Fysiek domein

3.307

3.263

155

200

3.462

3.463

Overhead

6.632

5.798

677

666

7.309

6.464

Algemene dekkingsmiddelen

210

210

0

0

210

210

Totaal

17.157

16.172

1.243

1.571

18.400

17.743

Wet normering bezoldiging topfunctionarissen (WNT)

De Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semi publieke sector, kortweg Wet normering topinkomens (WNT), is met ingang van 2013 in werking getreden.
Het doel van de WNT is het tegengaan van excessieve beloningen en ontslagvergoedingen bij instellingen in de (semi) publieke sector. In de WNT worden inkomens en ontslagvergoedingen van topfunctionarissen bij instellingen met een publieke taak, genormeerd en openbaar gemaakt. Jaarlijks worden de bezoldigingsnormen in een ministeriële regeling vastgesteld.

WNT-norm in 2019
Op grond van de WNT mag in 2019 het inkomen van topfunctionarissen in de (semi) publieke sector maximaal 100% van het ministersalaris zijn. Dat komt neer op € 194.000,- inclusief vakantie-uitkering, eindejaarsuitkering onkosten en pensioenbijdrage. Voor topfunctionarissen zonder dienstbetrekking geldt de eerste 12 maanden een maximum van € 273.000,- per jaar.

1. Bezoldiging topfunctionarissen

Gegevens 2019

1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling alsmede degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris word

Naam

J.S.W. Ozenga

S. Kroon

J. Broeders

Functiegegevens

gemeentesecretaris

griffier

v.m. griffier

Aanvang en einde functievervulling in 2019

01/01 - 31/12

15/02 - 31/12

01/01 - 31/12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

1,0 fte

1,0 fte

1,0 fte

Dienstbetrekking (ja/nee)

ja

ja

ja

Bezoldiging 2019

Beloning + belastbare onkostenvergoedingen

109.950

75.123

0

Beloningen betaalbaar op termijn

19.413

12.717

0

Subtotaal

129.363

87.841

0

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

194.000

194.000

194.000

Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag (-/-)

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Totaal bezoldiging 2019

129.363

87.841

0

Reden waarom overschrijding is toegestaan

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Gegevens 2018

Naam

J.S.W. Ozenga

J. Broeders

Functiegegevens

gemeentesecretaris

griffier

Aanvang en einde functievervulling in 2018

01/01 - 31/12

01/01 - 31/12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

1,0 fte

1,0 fte

Dienstbetrekking (ja/nee)

ja

ja

Bezoldiging 2018

Beloning + belastbare onkostenvergoedingen

101.006

24.070

Beloningen betaalbaar op termijn

16.890

5.588

Subtotaal

117.896

29.658

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

189.000

189.000

Totaal bezoldiging 2018

117.896

29.658

1. Bezoldiging topfunctionarissen

1b. Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking

Naam en functiegegevens

Dhr. R. Jeltema gemeentesecretaris a.i.

G. Corten griffier a.i.

2019

2018

2019

2018

Periode functievervulling in het kalenderjaar (aanvang – einde)

01/01 - 31/12

01/01 - 31/12

01/01 - 28/02

01/05 - 31/12

Aantal kalendermaanden functievervulling in het kalenderjaar

12

12

2

8

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

Maximum uurtarief in het kalenderjaar

€ 187

€ 182

€ 187

€ 182

Maxima op basis van de normbedragen per maand

273.000

266.400

273.000

266.400

Individueel toepasselijke maximum gehele periode kalendermaand 1 t/m 12

273.000

266.400

39.200

174.500

Bezoldiging

Werkelijk uurtarief lager dan het (gemiddeld) maximum uurtarief?

n.v.t.

[Ja]

[Ja]

[Ja]

Bezoldiging in de betreffende periode

0

197.229

23.895

96.772

Totale bezoldiging gehele periode kalendermaand 1 t/m 12

0

197.229

23.895

96.772

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

In de ambtelijke organisatie van Heemskerk zijn geen (andere) medewerkers  van wie de bezoldiging de maximale norm te boven gaat als bedoeld in artikel 4.2 WNT. Daarom zijn in de Jaarrekening 2019 bovenstaande gegevens niet opgenomen voor andere medewerkers dan de vermelde (gewezen) topfunctionarissen.

ga terug