Jaarstukken 2019

Programma's

Programma 2 Sociaal domein

Algemeen

Het Sociaal domein bestaat uit een aantal beleidsonderdelen: jeugd, onderwijs, gezondheid, welzijn, vrijwillige inzet, mantelzorg, sport, werk, inkomen, maatschappelijke ondersteuning en cultuur. Zoals in de begroting staat, ligt er een flinke uitdaging om de domeinen wonen, welzijn en zorg in samenhang op te pakken. Daarvoor is in december het integraal beleidsplan voor het Sociaal domein ‘Naast elkaar, met elkaar, voor elkaar’ vastgesteld. Ook op de beleidsonderdelen sport (de Beleidsnota Sport en Bewegen 2020-2023 Heel Heemskerk beweegt!) en cultuur (Regionale cultuurvisie 1.0) zijn beleidsplannen door de gemeenteraad vastgesteld.
We willen binnen het Sociaal domein maatschappelijke effecten bereiken. In Heemskerk willen we dat inwoners meedoen, omzien naar elkaar, zo thuis mogelijk wonen en gezond en weerbaar zijn.

Actualisering subsidieregels

Het streven was om de subsidieregels aan te passen aan het nieuwe beleid. Omdat de beleidsplannen in het laatste kwartaal zijn vastgesteld, gebeurt het aanpassen van de subsidieregels in 2020.

Participatieraad

De Participatieraad Heemskerk heeft samen met de gemeente inwoners betrokken bij onderwerpen in het Sociaal domein. Er zijn adviezen ontvangen op de volgende onderwerpen: mantelzorg en vrijwilligerswerk, armoede, toegankelijkheid van gebouwen en hulp bij het huishouden. De adviezen zijn betrokken bij de verdere beleidsvorming.

Onderzoek ondersteuning

In het beleidsplan Sociaal domein 2020-2023 ‘Naast elkaar, met elkaar, voor elkaar’ zijn prestatie-indicatoren opgenomen. Deze prestatie-indicatoren zijn outcome-gericht, ofwel: hoe ervaren inwoners de geboden ondersteuning?

Verdeling over programmaonderdeel

Lasten, baten en saldo

bedragen x € 1.000

Lasten

€ 56.144

64,1 %

Baten

€ 15.529

15,7 %

ga terug