Jaarstukken 2019

Inleiding

Financiën in één oogopslag

Bedragen x € 1.000

Begroting na wijz.

Jaarrekening

Verschil

Nr.

Naam

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

1

Bestuurlijk domein

8.448

-1.474

6.974

8.418

-1.438

6.980

30

-36

-6

2

Sociaal domein

55.473

-14.655

40.817

56.144

-15.529

40.615

-671

874

202

3

Fysiek domein

21.329

-13.820

7.509

17.725

-12.882

4.843

3.603

-938

2.665

A

Totaal gerealiseerd programma's

85.250

-29.950

55.300

82.288

-29.849

52.438

2.962

-100

2.862

Algemene dekkingsmiddelen

1.614

-64.830

-63.216

1.674

-65.494

-63.819

-60

663

603

Vennootschapsbelasting

24

0

24

38

0

38

-14

0

-14

Overhead

13.442

-681

12.761

13.134

-783

12.351

308

102

410

Onvoorzien

50

0

50

0

0

0

50

0

50

B

Totaal gerealiseerd

100.380

-95.461

4.919

97.134

-96.126

1.008

3.246

665

3.911

B

Totaal toevoeging en onttrekking reserves

4.138

-7.591

-3.453

4.318

-8.742

-4.424

-181

1.151

970

C

Totaal gerealiseerd saldo baten en lasten (A en B)

104.518

-103.052

1.466

101.453

-104.868

-3.416

3.065

1.816

4.881

Resultaat Jaarrekening 2019

De totale lasten en baten van de programma’s (B) bedragen 97 miljoen euro respectievelijk 96 miljoen euro. Per saldo een negatief resultaat van 0,9 miljoen euro (voor mutatie reserves).

Aan de reserves is, conform bestaand beleid en besluitvorming, per saldo 4,4 miljoen euro onttrokken. Als gevolg hiervan sluit de Jaarrekening 2019 uiteindelijk met een positief resultaat van 3,4 miljoen euro.

Belangrijkste verschillen Jaarrekening 2019

In onderstaande tabel zijn de verschillen van de Jaarrekening 2019 opgenomen. Hierbij is onderscheid gemaakt in grote verschillen en de som van de overige verschillen. Tevens is aangegeven of een afwijking een incidenteel of structureel (I/S) effect betreft. Een toelichting op de analyse van de grote verschillen is opgenomen aan het einde van ieder programmaonderdeel onder het kopje Financiën. De overige kleine verschillen worden verder niet toegelicht.
Vervolgens treft u de verschillen aan tussen de begrote en werkelijke mutaties van de reserves. Een toelichting op de reserves is opgenomen bij de toelichting op de passiva van de balans.

ga terug