Jaarstukken 2019

Programma's

Overhead

Overhead

Bedragen x € 1.000

Totale programmakosten

Primaire Begroting 2019

Wijziging Begroting 2019

Begroting na wijziging 2019

Jaarrekening 2019

Begroting - Jaarrekening

Lasten Overhead

13.062

380

13.442

13.134

308

Baten Overhead

-555

-126

-681

-783

102

Saldo

12.507

255

12.761

12.351

410

Algemeen

Overhead wordt gevormd door alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. Door de definitie te gebruiken kan een eenduidig inzicht worden gegeven in de kosten die direct zijn toe te rekenen aan bepaalde taakvelden.
De kosten van de medewerkers in het primaire proces zijn verantwoord onder de 3 domeinen en Algemene dekkingsmiddelen.
Voor een toelichting op de bedrijfsvoering wordt verwezen naar paragraaf E Bedrijfsvoering.

Tabel: Overhead

Bedragen x € 1.000

Overhead

Begroting na wijziging saldo

Werkelijke lasten

Werkelijke baten

Saldo begroot-werkelijk

Management

1.704

1.486

0

218

HRM, juridische zaken en communicatie

1.559

1.596

77

41

Automatisering

1.512

1.718

2

-204

Financiën en control

1.678

1.634

40

84

Facilitaire zaken

2.588

2.534

59

114

Huisvesting

1.571

2.005

385

-48

Overigen

2.149

1.966

23

206

Totaal kosten Overhead

12.761

12.938

587

410

Onderdeel

Voordeel

Nadeel

Inc/Struc.

Loonkosten en inhuur

798

Incidenteel

Voorziening organisatie-aanpassing 2018

366

Incidenteel

Papierverbruik

60

Inci./Struct.

Software

67

Incidenteel

Juridische ondersteuning

53

Incidenteel

Detachering personeel

59

Incidenteel

Overige kleine verschillen

21

Totaal

410

Loonkosten en inhuur

Als gevolg van een aantal tijdelijke vacatures zijn de arbeidskosten, bestaande uit loonkosten en inhuur onderschreden.

Voorziening organisatie-aanpassing 2018

Er is een dotatie van € 365.640,- aan de voorziening organisatie-aanpassing 2018 om deze op niveau te brengen. Dit is noodzakelijk om op basis van de huidige berekeningen meerjarig aan de verplichtingen te kunnen voldoen.

Papierverbruik

Als gevolg van de voortschrijdende digitalisering wordt er minder papier gebruikt. Dit heeft geleid tot een voordeel.

Allocatie softwarebudget

Het budget voor software bij de overhead is overschreden. Bij het totaal van de gemeente hebben we het over een onderschrijding. Het gaat hier dus over een budgetverdelingsvraagstuk. In 2020 zal de budgetverdeling van software worden aangepast.

Juridische ondersteuning

De kosten voor juridische ondersteuning zijn hoger dan is begroot als gevolg van een groter aantal dossiers waarbij gespecialiseerde ondersteuning is gewenst.

Detachering personeel

Er is personeel gedetacheerd. De opbrengsten hiervan zijn niet begroot.

Prestatie-indicatoren

Nr.

Omschrijving

Werkelijk

Streefwaarden

2017

2018

2019

2019

1

Formatie (fte per 1.000 inwoners)

6,1

6,0

5,8

6,0

2

Bezetting (fte per 1.000 inwoners)

6,1

6,1

6,0

6,0

3

Apparaatkosten (€ per inwoner)

597,0

585,0

581,0

587,0

4

Overhead (percentage van totale lasten)

11,3

12,3

12,2

12,7

5

Externe inhuur (kosten als percentage van totale loonsom en totale kosten inhuur externen)

9,8

10,2

8,9

4,2

Toelichtingen

Nr.

Toelichting

1

Dit geeft de maximale toegestane personele formatie per 1 janauri weer.

2

Geeft de bezetting weer per 31 december. De bezetting gedurende het jaar kan fluctureren.

3

De apparaatkosten zijn lager dan begroot omdat de loonkosten lager zijn uitgevallen in verband met tijdelijke vacatures gedurende 2019.

4

Dit betreft de kosten die te maken hebben met de sturing en ondersteuning van medewerkers in het primair proces.

5

Er is sprake geweest van onderbezetting. Om de voorgenomen uitvoering van beleid zoveel mogelijk doorgang te laten vinden is een deel van het loonkostenbudget ingezet voor de inhuur van externe expertise. Als gevolg hiervan is sprake van hogere uitgaven voor inhuur dan was begroot.

Bronnen

Nr.

Bronnen

1

Gemeente Heemskerk.

2

Gemeente Heemskerk.

3

Gemeente Heemskerk.

4

Gemeente Heemskerk.

5

Gemeente Heemskerk.

ga terug