Jaarstukken 2019

Bijlagen

Misbruik en oneigenlijk gebruik

Verslag M&O beleid

Op grond van de Financiële verordening gemeente Heemskerk ex artikel 212 van de gemeentewet is bepaald dat het beleid ten aanzien van misbruik en oneigenlijk gebruik (M&O) wordt geregeld in de periodiek door de raad vast te stellen Kadernota beleid misbruik en oneigenlijk gebruik gemeentelijke regelingen en eigendommen.
Het kader is vastgesteld via de Nota voorkomen en bestrijden misbruik en oneigenlijk gebruik 2016. Het doel is dat aan de hand van dit beleid, zowel de raad als de accountant zich een oordeel kunnen vormen op de naleving van het M&O-criterium.

Op (belangrijke) onderdelen zijn maatregelen (zowel op beleids- als op beheersniveau) getroffen om te voorkomen dat door de gemeente misbruik en oneigenlijk gebruik van aan derden verstrekte gelden wordt gemaakt en om te voorkomen dat door onjuiste gegevensverstrekking een te laag bedrag aan heffingen, leges of belastingen aan de gemeente wordt betaald of dat er een te hoog subsidiebedrag aan derden wordt betaald. Dit geldt voor eigen regelgeving en voor regelgeving van hogere wetgevers.

ga terug