Jaarstukken 2019

Programma's

Onvoorzien

Onvoorzien

Bedragen x € 1.000

Totale programmakosten

Primaire Begroting 2019

Wijziging Begroting 2019

Begroting na wijziging 2019

Jaarrekening 2019

Begroting - Jaarrekening

Lasten Onvoorzien

50

50

50

Baten Onvoorzien

0

Saldo

50

0

50

0

50

Algemeen

Artikel 8 van het BBV schrijft voor dat in het programmaplan een budget voor onvoorziene uitgaven moet worden opgenomen. Het is aan de raad om te bepalen wat de omvang van dit budget is en of dit voor de begroting als geheel of per programma wordt geraamd.

Het is niet noodzakelijk gebleken om de middelen uit dit budget aan te wenden. Hierdoor valt dit budget van € 50.000,- in het rekeningresultaat en wordt het dienovereenkomstig in de Algemene reserve gestort.

ga terug