Jaarstukken 2019

Paragrafen

D. Financieringen

Renterisiconorm

Bedragen x € 1.000

2018

2019

1 Renteherziening

0

2 Aflossingen

2.706

2.727

Renterisico (1+2)

2.706

2.727

3 Renterisiconorm

17.546

19.692

Ruimte renterisiconorm (3-(1+2))

14.840

16.965

ga terug