Jaarstukken 2019

Paragrafen

D. Financieringen

De gemeente heeft in de rekening-courant overeenkomst met de Bank Nederlandse Gemeenten een krediet-limiet van 3 miljoen euro en daarnaast een intra-daglimiet van 5 miljoen euro. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om, voor zover de kasgeldlimiet dit toelaat, kas- en/of daggeldleningen aan te gaan. Hierdoor is het liquiditeitsrisico gering.
Het kredietrisico richt zich op de kredietwaardigheid (en dus risicoprofiel) van de tegenpartijen bij financiële transacties. Kredietrisico’s zijn onder te verdelen in risico’s die worden gelopen uit hoofde van verstrekte leningen en uitgezette beleggingen. Deze worden geminimaliseerd doordat eventuele beleggingen slechts plaatsvinden bij kredietwaardige financiële instellingen (minimaal AA-rating).
Daarnaast zijn er risico’s verbonden aan gemeentelijke borgstellingen.
Deze borgstellingen kunnen zich op een tweetal manieren voordoen, namelijk:

  1. Directe borgstellingen (100%achtervang).
  2. Achtervang (50% achtervang).

Bij directe borgstellingen staat de gemeente borg voor de betaling van rente en aflossing op langlopende geldleningen die zijn aangetrokken door derden voor activiteiten welke in het verlengde liggen van de gemeentelijke publieke taak, alsmede de oude gemeentegaranties voor hypothecaire geldleningen die zijn afgesloten voor 1995. Volgens opgaven van de geldgevers bedroeg de totale borgstelling (100% achtervang) ultimo dit jaar ruim 29 miljoen euro.
Achtervang houdt in dat de gemeente samen met het Rijk, een rol speelt in de zekerheidsstructuur van het Waarborgfonds sociale woningbouw (WSW). Door deze structuur is het voor de corporaties mogelijk om tegen een lager rentetarief te lenen. Aangezien de gemeente hier een achtervangpositie (in plaats van een directe garantstelling) inneemt voor 50%, en mede door de strenge toelatingscriteria en periodieke toetsing door dit fonds loopt de gemeente hierbij een veel lager risico dan bij directe borgstellingen. Ultimo dit jaar stond de gemeente als achtervang garant voor ruim 138 miljoen euro.