Jaarstukken 2019

Paragrafen

D. Financieringen

Liquiditeitsrisico

Afgelopen jaar was sprake van over-liquiditeit en is een liquiditeitsrisico niet aan de orde geweest.

Risico’s borgstellingen en achtervang

Bij directe borgstellingen staat de gemeente borg voor de betaling van rente en aflossing op langlopende geldleningen die zijn aangetrokken door derden voor activiteiten welke in het verlengde liggen van de gemeentelijke publieke taak. Het bedrag aan borgstellingen (100% achtervang) bedroeg ultimo dit jaar 29 miljoen euro. De gemeente is niet aangesproken als borg.
De achtervang houdt in dat de gemeente samen met het Rijk, een rol speelt in de zekerheidsstructuur van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). Mede door de strenge toelatingscriteria en periodieke toetsing door dit fonds loopt de gemeente hierbij een veel lager risico dan bij directe borgstellingen. Ultimo dit jaar stond de gemeente als achtervang garant voor 138 miljoen euro. De gemeente is niet aangesproken in het kader van deze achtervang.