Jaarstukken 2019

Paragrafen

D. Financieringen

De gemeente mag haar activiteiten niet onbeperkt met kort geld (looptijd tot 1 jaar) financieren. In de Wet financiering decentrale overheden (Wet fido) is hiervoor de kasgeldlimiet opgenomen, waarmee een maximum wordt gesteld aan de netto kortlopende schuld. De kasgeldlimiet is gelijk aan 8,5% van het begrotingstotaal van de oorspronkelijke begroting.
De kasgeldlimiet mag niet meer dan 3 achtereenvolgende kwartalen worden overschreden. Gebeurt dit wel dan moet de gemeente de Provincie Noord-Holland hierover informeren en daarbij een plan aanbieden om weer te gaan voldoen aan de kasgeldlimiet.
De kasgeldlimiet is niet overschreden. Het gehele jaar was sprake van over-liquiditeit.

Berekening kasgeldlimiet 2019

Omvang Begroting 2019 (grondslag) was € 98.461.000,-.
Toegestane kasgeldlimiet 8,5%: € 8.369.185,-.

Onderstaand de berekeningen van de onder- en overschrijdingen van de kasgeldlimiet per kwartaal in het boekjaar.

Tabel: Kastgeldlimiet per kwartaal

Bedragen x € 1.000

Kwartaal

Kasgeldlimiet

Gemiddeld netto saldo

Onder-/overschrijding

1

8.369

4.707

13.076

2

8.369

3.562

11.931

3

8.369

6.867

15.236

4

8.369

5.993

14.362

2019

8.369

5.282

13.651

ga terug