Jaarstukken 2019

Paragrafen

D. Financieringen

In de renteparagraaf in de begroting staat een renteschema opgenomen om de jaarlijks toegestane omslagrente te bepalen. De omslagrente wordt bij de begroting berekend en mag binnen een marge van 0,5%-punt worden afgerond. De primitief berekende omslagrente bedraagt 1,48% en is afgerond op in de kaderbrief vastgestelde 1,75%. In de rekening wordt beoordeeld of de aan taakvelden toegerekende rente meer dan 25% afwijkt van wat volgens het renteschema doorberekend had mogen worden.
Op basis van de werkelijke cijfers komt de omslagrente uit op 1,52%. Het gehanteerde percentage van 1,75% leidt ertoe dat een renteresultaat ontstaat. Volgens de BBV-voorschriften mag dit renteresultaat niet meer dan 25% afwijken van de toe te rekenen rente. Uit het navolgende renteschema blijkt dat de afwijking binnen deze marge blijft. Dit betekent dat een nacalculatie van de door te belasten rente aan de taakvelden achterwege kon blijven.

Tabel: Renteschema 2019

Bedragen x € 1.000

Renteschema 2019

Betaalde en ontvangen rente:

Rentelasten (over lange en korte financiering)

1.057

Rentebaten

-/-

15

Totaal door te rekenen rente

1.042

Verplicht toe te rekenen rente:

Aan grondexploitaties

0

Aan projecten

0

-/-

0

Saldo door te rekenen externe rente

1.042

Rente over eigen vermogen (bespaarde rente)

274

Rente over voorzieningen

0

Aan taakvelden (programma's) toe te rekenen rente

1.316

Werkelijk toegerekende rente (renteomslag)

-/-

1.487

Renteresultaat treasury

-171

Berekening afwijking werkelijk rentepercentage van omslagrente

Boekwaarde van de activa met integrale financiering

86.444

Berekend/gehanteerd rentepercentage

1,52%

Toegepaste omslag rente (Kaderbrief)

1,75%

Afwijking rentepercentage

-0,23%

Toegestane afwijking rentepercentage (BBV)

0,50%

Conclusie: het gehanteerde rentepercentage is aanvaardbaar