Jaarstukken 2019

Bijlagen

Samenstelling gemeentebestuur en opbouw gemeentelijke organisatie

Burgemeester

Mw. drs. A.E.H. Baltus (CDA)

Bestuur (waaronder college, integriteit, verkiezingen)
Kabinetszaken als Koninklijke onderscheidingen
Internationale contacten en intergemeentelijke zaken
Openbare orde en veiligheid (inclusief brandweer, politie, rampenbestrijding,
integraal veiligheidsbeleid en integrale handhaving)
Burgerzaken
Bedrijfsvoering (public relations en representatie)
Lid Algemeen bestuur en lid bestuurscommissie Openbare veiligheid van de
gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Kennemerland

Wethouder

Dhr. A.W.M. Schoorl (Heemskerk Lokaal) 1e loco-burgemeester

Maatschappelijke ontwikkelingen
Kunst en cultuur (waaronder bibliotheek en Cultuurhuis Heemskerk)
Sport en recreatie
Jeugd(zorg)
Onderwijs(huisvesting), passend onderwijs, volwasseneneducatie, leerplicht,
Kinderopvang
Inburgering en emancipatie
Dierenwelzijn
Faciliteringsbeleid gemeentelijke gebouwen (waaronder welzijns- en
sportaccommodaties)
Beheer en onderhoud van het gemeentelijke vastgoed
Monumentenzorg en archeologie
Bedrijfsvoering (communicatie en burgerparticipatie)
Lid Algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Schoolverzuim
en voortijdig schoolverlaten regio Zuid en Midden Kennemerland

Wethouder

Dhr. Q.J.A. Rijke (CDA) 2e loco-burgemeester

Wet maatschappelijke ondersteuning (inclusief coördinatie Sociaal domein)
Zorg en welzijn, volksgezondheid, ouderenbeleid, vrijwilligers en mantelzorgers
Wonen, verduurzaming woningvoorraad
Herstructurering
Woningbouwprojecten als De Velst, Debora Bakelaan en stationsomgeving
Diversiteit
Groenbeleid
Buurtbeheer en burgerkracht
Bedrijfsvoering (inkoop en aanbesteding, ICT en facilitaire zaken)
Bestuurlijke vertegenwoordiging in de Grondexploitatiemaatschappij CV
Tweede fase Heemskerk
Lid Algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Afvalschap
IJmond-Zaanstreek en NV HVC, IJmond Werkt!, ReinUnie
Lid bestuurscommissie publieke gezondheid van de gemeenschappelijke
regeling Veiligheidsregio Kennemerland

Wethouder

Dhr. G.J.W De Vries (VVD) 3e loco-burgemeester

Ruimtelijke ordening en Omgevingswet
Herverkaveling bedrijventerrein
Projecten als De Trompet en De Houtwegen
Grondzaken, grondprijzenbeleid
Agrarische zaken
Milieu
Duurzaamheid
Verkeer en vervoer
Infrastructuur (water, riolering, wegen en verlichting)
Beheer openbare ruimte
Bouw- en woningtoezicht, vergunning en handhaving
Bedrijfsvoering: dienstverlening
Bestuurlijke vertegenwoordiging in de Grondexploitatiemaatschappij
Broekpolder
Lid Algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Afvalschap
IJmond-Zaastreek en NV HVC, Omgevingsdienst IJmond, ReinUnie

Wethouder

Mw. M. Van Dijk (D66) 4e loco-burgemeester

(Regionale) economische ontwikkelingen, inclusief Metropoolregio
Amsterdam
Toerisme
Kust en strand
Participatiewet, werk en inkomen, schuldhulpverlening en armoedebeleid
Financiën, waaronder belastingen en heffingen en de Bank Nederlandse
Gemeenten
Bedrijfsvoering (personeel en organisatie, juridische zaken)
Lid Algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling IJmond Werkt!

Gemeentesecretaris

Dhr. J.S.W. Ozenga

Eindadvisering college en burgemeester, management ambtelijke organisatie.

ga terug